Regulamin kart podarunkowych

 • W niniejszym regulaminie Karty Podarunkowej Kubenz, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. Wydawca – Kubenz Bernaciak Spółka komandytowa z siedzibą w Ełku, przy ulicy Sikorskiego 28A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000455922;
  2. Karta Podarunkowa – plastikowa karta typu pre-paid, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w sklepach Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
  3. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej;
  4. Sklepy Kubenz - wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.
 • § 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Kubenz (dalej zwanej również „Karta').
  2. Regulamin dostępny jest: w siedzibie Wydawcy, w Sklepach Kubenz, na stronie www.kubenz.pl.
  3. Wydawcą Karty Podarunkowej jest Kubenz Bernaciak Spółka komandytowa z siedzibą w Ełku, przy ulicy Sikorskiego 28A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000455922 (zwany dalej „Wydawca”).
  4. Program Kart Podarunkowych Kubenz jest prowadzony w wybranych sklepach Kubenz (lista sklepów dostępna jest na stronie: www.kubenz.pl).
  5. Program Kart Podarunkowych Kubenz rozpoczyna się w dniu ……… i trwa do momentu zakończenia go przez Wydawcę.
  6. Użytkownik Karty Podarunkowej Kubenz poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej Kubenz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
  7. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Karty Podarunkowej Kubenz, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepach Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.kubenz.pl, w Sklepach Wydawcy albo w siedzibie Organizatora. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Kubenz oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • <h5§ 2.="" ogólne="" informacje="" o="" karcie="" podarunkowej="" kubenz<="" h5="">
  1. Karta Podarunkowa Kubenz jest plastikową kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Wydawcy w wybranym sklepie Wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Podarunkowa Kubenz nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Podarunkowej Kubenz. Otrzymanie Karty Podarunkowej Kubenz nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Kart Podarunkowych Kubenz.
  2. W programie objętym niniejszym Regulaminem Klienci Kubenz mogą aktywować Karty Podarunkowe Kubenz o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 5 000 złotych.
  3. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej Kubenz nie podlegają oprocentowaniu
  4. Karta Podarunkowa Kubenz nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.
  5. Karta Podarunkowa Kubenz nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.
  6. Karta Podarunkowa Kubenz nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
  </h5§>
 • § 3. Zakup Karty Podarunkowej Kubenz
  1. Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni.
  2. Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w wybranym sklepie Kubenz dokonując płatności za pomocą gotówki, bądź innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
  3. Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio w wybranym sklepie Kubenz lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: kp@kubenz.pl, dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego.
  4. Minimalna kwota zamówienia przy zakupie Kart Podarunkowych przez klientów instytucjonalnych wynosi 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
 • § 4. Aktywacja Karty Podarunkowej Kubenz
  1. Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej Kubenz jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie sklepu Kubenz w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w w/w granicach. Karta Podarunkowa może być używana w Salonach Kubenz bezpośrednio po jej wydaniu Klientowi.
  2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od dnia jej wydania. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w niniejszym ustępie. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.
  3. Użytkownik Karty Podarunkowej Kubenz jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach Kubenz, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (§ 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu)
 • § 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Kubenz
  1. Karta Podarunkowa Kubenz może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, w sklepach Kubenz biorących udział w programie i uprawnia do zapłaty za towary oferowane w sklepach Kubenz.
  2. Realizacja Karty Podarunkowej Kubenz przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
  3. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie Karty Podarunkowe Kubenz doładowane, aktywne, z nieprzekroczonym terminem ważności
  4. Płatność Kartą Podarunkową Kubenz następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu Kubenz. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary. Użytkownik może posługiwać się Kartą podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Kubenz. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Kubenz nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty zobowiązany jest pokryć różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej innym środkiem płatniczym - gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
  5. Użytkownicy Kart Podarunkowych Kubenz mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu Kubenz.
  6. Użytkownicy Kart Podarunkowych Kubenz mogą również sprawdzać stan konta swoich Kart na specjalnej stronie internetowej serwisu Kubenz pod adresem www.kubenz.pl po zalogowaniu się na swoje konto.
  7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Kubenz w przypadku:
   a) gdy przedłożona karta podarunkowa nie jest autentyczna;
   b) braku środków na karcie podarunkowej
   c) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Kubenz,
   d) uszkodzenia wydruku lub błędów w wydruku kodu kreskowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych w tymże kodzie,
   e) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Kubenz (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. d Wydawca zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.
   f) gdy Karta Podarunkowa jest nieaktywna,
 • § 6. Odpowiedzialność Kubenz i reklamacje związane z Kartą Podarunkową Kubenz
  1. Kubenz nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Kubenz, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
  2. Kubenz nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty Podarunkowej Kubenz zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.
  3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Kubenz, jej Użytkownikowi nie przysługują wobec Kubenz żadne roszczenia.
  4. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Kubenz będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w sklepach Kubenz lub przesłane na adres biura Wydawcy: KUBENZ Bernaciak Spółka komandytowa, ul. Sikorskiego 28a, 19-300 Ełk, z dopiskiem: Karta Podarunkowa Kubenz – reklamacja.
  5. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.
 • § 7. Postanowienia końcowe
  1. Kubenz zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w wybranych sklepach Kubenz oraz na stronie internetowej Sklepu Kubenz pod adresem www.kubenz.pl.
  2. Kubenz zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych Kubenz w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.kubenz.pl. Użytkownicy Kart Podarunkowych Kubenz nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej www.kubenz.pl.