• §1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Kubenz Klub, zwanego dalej Programem.
  2. Organizatorem Programu jest KUBENZ Bernaciak Spółka komandytowa z siedzibą w Ełku, przy ulicy Sikorskiego 28A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000760434, zwana dalej Organizatorem.
  3. Program wchodzi w życie w dniu 23.04.2018r. i trwa do czasu zakończenia go przez Organizatora.
  4. Do Programu może przystąpić każda osoba która:
   a) ukończyła 18 lat,
   b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   c) dokona dowolnej transakcji zakupu w sklepie Kubenz,
   d) poprawnie wypełni formularz rejestracyjny
   e) Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   f) Wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych od Kubenz Bernaciak Spółka komandytowa
   Wyjątkiem są pracownicy sklepów Kubenz oraz członkowie ich rodziny, którzy do Programu nie mogą przystąpić. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, zstępnego, wstępnego oraz rodzeństwo.
  5. Klient przystępuje do Programu poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w sklepie stacjonarnym Kubenz (dalej: „Sklep Stacjonarny) i przekazanie go sprzedawcy.
  6. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym regulaminie. Program jest nieodpłatny.
  7. Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.kubenz.pl, w Sklepach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej, przez czas trwania Programu.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Uczestnika programu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kubenz.pl oraz w sklepach stacjonarnych Kubenz. Uczestnicy programu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w wybranej przez Organizatora formie: poprzez adres e-mail, bądź telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, które zostały podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
 • §2. Przystąpienie do Programu
  1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie zobowiązana jest dokonać zakupu produktów oraz poinformować sprzedawcę o chęci dołączenia do programu.
  2. Formularz Rejestracyjny wypełnia sprzedawca. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Rejestracyjny, który zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych w zakresie związanym z Programem. Rejestracja kończy się własnoręcznym podpisem klienta na wydrukowanym przez sprzedawcę formularzu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne, nieprawdziwe dane, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową/handlową jest dobrowolne ale konieczne dla uczestnictwa w Programie
  5. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę Kubenz Klubu, zwaną dalej Kartą, którą powinien okazywać przy dokonywaniu zakupów w Sklepach Kubenz, w celu skorzystania z programu oraz jego identyfikacji. Identyfikacja Uczestnika programu może nastąpić również na podstawie podanych przez niego danych osobowych.
 • §3. Program Kubenz Klub
  1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w sklepach Kubenz oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
  2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
  3. Informacje mogą być przesyłane na adres w wybranej przez Organizatora formie: poprzez adres e-mail, bądź telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu znajdujące się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, które zostały podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
  4. Wszystkie wydawane Uczestnikom przed uruchomieniem niniejszego Programu karty oraz związane z nimi przywileje tracą swoją ważność z końcem 2017 roku.
 • §4. Karta
  1. Karta Klubu wydawana jest dla Uczestników i jest narzędziem identyfikującym Uczestników programu.
  2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto, do którego przypisana jest karta Kubenz Klubu.
  3. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.
  4. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z Programu.
  5. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
  6. W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie pisemnie Organizatora, poprzez przekazanie pisemnej informacji pracownikowi w jednym ze sklepów Kubenz lub za pośrednictwem kontaktu mailowego pod adresem: kubenzklub@kubenz.pl. Zebrane na koncie Uczestnika rabaty wartościowe będą skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracownika sklepu Kubenz informacji o fakcie utraty Karty oraz wszystkich niezbędnych danych do autoryzacji Uczestnika. Organizator przygotuje nową Kartę i przesyła ją pocztą Uczestnikowi w miejsce utraconej w terminie 4 tygodni.
  7. Numer Karty oraz hasło (po zarejestrowaniu się w salonie stacjonarnym, hasło przesłane jest Uczestnikowi e-mailem) umożliwiają zalogowanie się na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądać historię transakcji, zapoznać się z indywidualnymi promocjami skierowanymi do Uczestników.
  8. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
  9. Aktywacja Karty, która została uprzednio dezaktywowana może nastąpić w każdym momencie. Warunkiem aktywacji jest dokonanie zakupu w sklepach Kubenz oraz okazanie sprzedawcy Karty. Do Karty przypisane są ponownie standardowe przywileje wynikające z Programu, Uczestnik może znów zbierać rabaty wartościowe.
 • §5. Rabaty
  1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w sklepach Kubenz rabat wartościowy.
  2. Naliczony Rabat może zostać wykorzystany podczas kolejnych zakupów w Sklepach Stacjonarnych wyłącznie przy zakupie towarów nie objętych promocjami lub rabatami.
  3. Rabat wynosi 10% dokonywanej transakcji (czyli za każde pełne 10 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach). Warunkiem skorzystania z rabatu jest wykonanie transakcji z produktami nieobjętych żadną promocją lub rabatem. Każdy produkt przeceniony w paragonie dezaktywuje rabat 10% i uruchamia rabat 1% (rabat 1% został opisany w pkt 4).
  4. W przypadku produktów przecenionych wartość rabatu wynosi 1% (czyli za każde 100 złotych wartości produktów, które kupuje Uczestnik naliczana jest na jego konto 1 złotówka rabatu, do wykorzystania przy kolejnych zakupach).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika. W przypadku produktu wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.
  6. Uczestnictwo w Programie umożliwia korzystanie z dodatkowych promocji i ofert specjalnych, wskazanych przez Organizatora. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę. Przy wykorzystaniu rabatu, rabat jest wyliczany kwotowo, a następnie zaokrąglany matematycznie do pełnych złotówek.
  7. Rabat z danej transakcji zakupowej Uczestnik programu może wykorzystać w okresie do 18 miesięcy. Po upływie ww. terminu rabat naliczony z danej transakcji zostaje skasowany, co nie wpływa jednak na rabaty naliczone z późniejszych transakcji.
  8. Warunkiem naliczenia rabatu wartościowego czy też wykorzystania go jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty sprzedawcy w sklepie Kubenz, przed dokonaniem zapłaty za produkty (przed zamknięciem transakcji).
  9. Rabat wartościowy zostaje wykorzystany w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat zostaje naliczony jedynie od towarów nie objętych promocjami lub rabatami.
  10. Wysokość wykorzystanego rabatu nie może przekroczyć 50% wartości transakcji oraz 50% wartości każdego produktu nieprzecenionego i nieobjętego promocjami na danym paragonie. W przypadku, gdy na koncie Uczestnika programu naliczony rabat jest wyższy niż 50% wartości kupowanych towarów, pozostały, niewykorzystany rabat pozostaje na koncie Uczestnika programu i może być wykorzystany przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie Uczestnika programu naliczony rabat wartościowy jest mniejszy lub równy 50% wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas Uczestnik programu może wykorzystać cały zgromadzony rabat.
  11. Uczestnik, który zgromadził na swoim koncie rabat wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Uczestnik deklaruje wysokość rabatu wartościowego jaką chce wykorzystać a sprzedawca wprowadza ją do systemu. Automatycznie odpowiednia kwota rabatu wartościowego zostaje odjęta z konta Uczestnika i jednocześnie wartość do zapłaty za wybrane produkty zostaje obniżona o tą wartość.
  12. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich.
  13. Wartość produktu jest kwotą, jaką płaci Uczestnik (gotówką lub kartą płatniczą) za nabywany produkt.
  14. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanego rabatu, w szczególności poprzez jego podwyższenie. Zmiana wysokości rabatu nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez Uczestnika programu. Dla członków Programu organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane będą na stronie www.kubenz.pl. Uczestnicy programu zostaną powiadomieni o ofertach w wybranej przez Organizatora formie: poprzez adres e-mail lub nr telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
  15. Jeżeli rabat wartościowy został naliczony lub przyznany niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej części rabatu wartościowego z Konta danego Uczestnika.
  16. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.
  17. Rabat nie będzie ponownie naliczany w przypadku wymiany towaru, za nabycie którego rabat został naliczony.
  18. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania rabatu tudzież zwrócenia go na konto Uczestnika w przypadku wymiany towaru, przy nabyciu którego rabat został wykorzystany.
  19. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego lub odjętego z jego Konta rabatu wartościowego.
  20. Sprzedawca w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.
  21. Program Kubenz Klub nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepie Kubenz i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 • §6. Utrata statusu Uczestnika Programu
  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Sklepie Organizatora, bądź za pośrednictwem kontaktu mailowego pod adresem: kubenzklub@kubenz.pl. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia rezygnacji dokonanego przez Organizatora.
  2. Informacja o wykluczeniu lub potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym, bądź drogą mailową na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
  3. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy:
   a) Uczestnik naruszył Regulaminu,
   b) Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,
   c) Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   d) Uczestnik cofną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych
  4. Po utracie statusu uczestnika Programu dane osobowe zostają usunięte z bazy danych, a Karta Kubenz Klub zostaję dezaktywowana razem z zebranymi punktami.
 • §7. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Programu Lojalnościowego Kubenz Klub jest spółka Kubenz Bernaciak Spółka komandytowa.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (tzw. RODO) , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  3. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: biuro@kubenz.pl lub Kubenz Bernaciak Spółka komandytowa, ul. Sikorskiego 28a, 19 – 300 Ełk.
  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową/handlową jest dobrowolne ale konieczne dla uczestnictwa w Programie
  5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia udziału w Programie, w tym umożliwienia identyfikacji Uczestnika oraz umożliwienia dostępu do konta Klienta dostępnego na stronie www.kubenz.pl, w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń dotyczących Programu, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, a także przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Programu. Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych/handlowych (promowanie produktów i usług przedsiębiorstwa) na wskazany przez niego adres e-mail i/lub w postaci SMS na wskazany numer telefonu.
  6. W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem (m.in. firmy zapewniające obsługę techniczną i organizacyjną Programu), przez umieszczenie na nim swojego podpisu. . Organizator oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych Uczestników.
  7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres ich uczestnictwa w Programie lub do czasu jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora, a także przez czas niezbędny do ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane za zgodą Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu jej cofnięcia (co może mieć miejsce w każdym czasie). Zakończenie przetwarzania danych może następować zarówno na podstawie wycofania zgody, jak i na podstawie wniesienia sprzeciwu.
  8. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania.
  9. Uczestnik programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.
  10. Aktualizacja danych osobowych może odbywać się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w dowolnej formie: w sklepie firmowym Kubenz, za pośrednictwem strony internetowej organizatora poprzez zalogowanie się na swoje konto, albo drogą e-mail pod adresem: kubenzklub@kubenz.pl.
 • §8. Zakończenie Programu
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Uczestników programu.
  2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty tracą ważność z upływem 30 dni od momentu przekazania Uczestnikom informacji o zawieszeniu bądź zakończeniu Programu. Po upływie w/w terminu Uczestnicy tracą możliwość wykorzystania naliczonego na ich Kartach i Kontach rabatu.
  3. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Programu przez Organizatora nie uprawnia Uczestnika programu do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty rabatu w gotówce.
  4. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu na wszystkich Kartach i kontach Uczestników programu zostaje zablokowana możliwość naliczania rabatu, co nie narusza uprawnienia Uczestnika programu do wykorzystania naliczonego na jego koncie rabatu w terminie do 30 dni od dokonania poszczególnych transakcji.
  5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.kubenz.pl, w sklepach stacjonarnych Kubenz. Uczestnicy programu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w wybranej przez Organizatora formie: poprzez e-mail, bądź telefonicznie na numer telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, który został podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Uczestnika.
 • §9. Postanowienia końcowe
  1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej www.kubenz.pl, w Sklepach Stacjonarnych Kubenz oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
  3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
  4. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.